INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI AP MEDIA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:

Názov: AP MEDIA, s.r.o.
Sídlo: Na vrátkach 3410/1C, 841 04 Bratislava

Obchodný register: Bratislava I, odd. Sro, vl.č.11135/B

IČO: 35 691 883, DIČ: 2020348462, IČ DPH: SK 2020348462

Tel. +421 2 602 021 11, e-mail: info@apmedia.sk

Účely spracúvania osobných a právne základy:

Naša obchodná činnosť je zameraná na predaj produktov a poskytovanie služieb v oblasti digitálneho prenosu a záznamu obrazu a zvuku, zabezpečenia objektov, vizuálnej komunikácie a automatizácie. Väčšinu našich služieb poskytujeme na zmluvnom základe, ale sú situácie kedy údaje spracúvame v rámci nášho oprávneného záujmu, alebo na základe súhlasu. Spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie a naplnenie účelu.

Účelom spracúvania sú predovšetkým:

 • Predaj tovaru a poskytovanie služieb a základe zmluvy.
 • Informovanie o produktoch a službách v rámci marketingu.
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovnej evidencie.
 • Obhajoba našich právnych nárokov.
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností.

Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú :

 • Plnenie zmluvy, alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy.  To v prípade, že využívate naše produkty a služby, alebo s vami komunikujeme a rokujeme o ich využívaní. Spracúvame iba Vaše kontaktné údaje, nevyhnutné pre uzatvorenie a naplnenie zmluvy.
 • Oprávnený záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ. Naším záujmom je informovať vás o novinkách, ktoré sa týkajú našej zmluvnej spolupráce, a produktov a služieb.
 • Plnenie zákonných povinností. A to v prípadoch, kedy nám spracúvanie vašich osobných údajov prikazujú niektoré z platných zákonov.
 • Súhlas ako dotknutej osoby.  Ak nám svoj súhlas udelíte, aby sme mohli vaše údaje spracúvať na marketingové účely. Predovšetkým informovanie o ponuku našich produktov a služieb. Vami poskytnutý súhlas je dobrovoľný, a je nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli tieto informácie zasielať. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorý sú poučený a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Marketingové a personálne agentúry
 • Poskytovatelia ITK služieb
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
  • DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4400/B.
  • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 263687/B.
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
  • Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B.
  • Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01  Bratislava, IČO: 48 136 999 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105158/B.
  • Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21503/S.

Doba uschovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania. Tá môže byť:

 • V prípade plnenie zmluvy po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Zväčša to môže byť doba 2 až 5 rokov, podľa typu výrobku, alebo charakteru poskytnutej služby.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade väčšiny zákonov  (napríklad zákona účtovníctve, zákona o DPH a pod.) to môže byť doba 10 rokov.
 • V prípade nášho oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa Vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Pre informácie nás môžete kontaktovať telefonicky +421 2 602 021 11, či e-mailom na adrese info@apmedia.sk.