Servisné podmienky

Záručná doba všetkých produktov je uvedená:

  • V príslušnom záručnom liste
  • Dodacom liste
  • Servisnej knižke

1. ZÁRUČNÁ DOBA

Spoločnosť AP MEDIA s.r.o. ( ďalej len predávajúci ) poskytuje záruku na spoľahlivosť dodaného tovaru podľa podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku SR, alebo ďalej uvedených. Základná záručná doba je spravidla 24 mesiacov a u všetkých produktoch je uvedená v príslušnom záručnom , alebo dodacom liste. Niektoré produktové skupiny môžu mat vedľa základnej záručnej doby aj tzv. rozšírenú záručnú dobu. Tento údaj je uvedený v  príslušnom záručnom , alebo dodacom liste. Zákazník  berie na vedomie , že v záručnej dobe presahujúcej základnú záručnú dobu, nemožno žiadať o výmenu výrobku, alebo o odstúpenie od zmluvy.

Pri niektorých produktoch, ktoré majú charakter spotrebného materiálu, ako sú svetelne zdroje Lampy Akumulátory Ventilátory chladenia  Batérie Vzduchové filtre Prípojné káble Diaľkové ovládače Pamäťové média  prepravne tašky interaktívne perá je životnosť a záručná doba obmedzená výrobcom. Opotrebenie, poškodenie, používanie zariadenia v nevhodnom prostredí nepodlieha zariadenie záruke.

2. MECHANICKÉ POŠKODENIE

Reklamáciu mechanicky poškodeného dielu pri dodávke  je zákazník povinný uplatniť reklamáciu. Pri použití dopravcu je zákazník povinný podľa veľkosti poškodenia reklamovať tovar u dopravcu, alebo u predávajúceho ihneď po prevzatí tovaru.

3. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Zariadenia je možné predať do opravy nasledovne:

Osobným predaním v servisnom centre AP Media s.r.o.

Zaslaním prepravnou službou. Zákazník je zodpovedný za dostatočne zabezpečenie balenia daného zariadenia. Zákazník hradí náklady na dopravu zariadenia do servisného strediska AP Media s.r.o. AP MEDIA s.r.o. hradí náklady na dopravu späť zákazníkov.

Vyžiadanie si výjazd servisného technika k zákazníkovi. Po dohode termínu so zákazníkom  , zákazník hradí náklady na dopravu reklamovaného tovaru ( mimo reklamácie s ON-SITE servisom)

Výrobok je pri uplatnení záručnej dopravy predložiť servisnému technikovi so všetkým príslušenstvom, ak sa preberaní tovaru nedohodne inak.

4. ODSTRÁNENIE ZÁVADY

Reklamácia  závady výrobku, ktorú je možnosť bez následkov v primeranej dobe  ( 30 dní ) odstrániť, bude riešená  opravou , alebo výmenou vadnej časti výrobku, aby výrobok zodpovedal parametrom udávaným výrobcom. Vzhľadom neustálim inováciám produktov si spoločnosť AP MEDIA s.r.o.   v prípade nedodania náhradného dielu výrobcom  vyhradzuje právo nahradiť tento diel náhradným dielom s podobnými parametrami nahradzujúci pôvodný vadný diel.

5. PREDĹŽENIE ZÁRUKY

Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy zariadenia v servise , ale max. 5 dní po oznámení ukončenia opravy.

6. ZRUŠENIE ZÁRUČNEJ OPRAVY

Záručná oprava sa môže zrušiť z následných dôvodov:

  • Mechanickým poškodením zariadenia
  • Prepätím v elektrickej sieti
  • Nedodržaním pokynov návodu na obsluhu zariadenia. (Znečistene prachové filtre )
  • Použite zariadenia v nepretržitej prevádzke, a v nevhodných podmienkach ( vlhké , prašné prostredie )
  • Zásah do zariadenia neoprávnenou osobou ( oprávnenou osobou sa rozumie servisný technik AP media s.r.o. alebo technik autorizovaného servisu)
  • Poškodenia zariadenia živelnou pohromou.

7. NÁHRADA ZA NEOPRÁVNENÚ REKLAMÁCIU

Pokiaľ bolo zistené pri oprave zariadenia , že závada vznikla iným spôsobom, pre ktorý je dôvod zánik záruky, pokiaľ sa reklamovaná závada u zariadenia neprejavila je vlastník zariadenia povinný uhradiť vzniknuté náklady spojene s manipuláciou a diagnostikou zariadenia.

8. SŤAŽNOSTI A SPORY

Pri všetkých sťažnostiach a sporoch sa organizácie riadia podla platných zákonov SR.