ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBCU TOVARU A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je vždy explicitne uvedená v technickom popise produktu, ktorý ponúka AP MEIDA, s. r.o., ktorý je verejne dostupný na www.apmedia.sk.

Tak isto je uvedená na každom dodacom záručnom liste. Môže byť uvedená aj na vlastnom výrobku. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje vašim neskorším požiadavkám, nemôže byť dôvodom pre reklamáciu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod v slovenskom jazyku a dôsledne sa nim riaďte. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie.

Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Dodržiavanie týchto zásad bude viesť k vašej spokojnosti.

Doporučujeme vám počas záručnej doby uchovať pôvodné obaly k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeniu škody na výrobku.

Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

NEVZŤAHUJE SA NA CHYBY VZNIKNUTÉ:

 • je používaný len na účely, na ktoré je určený a ktoré sú popísané v priloženom návode na použitie. Pre spotrebiteľov je záväzný len návod v slovenskom jazyku vydaný spoločnosťou AP MEDIA, s.r.o.
 • je používaný a správne udržiavaný podl’a tohto návodu, používaný šetrne (prepojovacie káble, atď.), pozorne a nepreťažovaný.
 • je používaný v čistom, bezprašnom a nezafajčenom prostredí, je chránený púzdrom alebo krytkou. Výrobok je určený výhradne pre iný účel ako pre podnikanie s týmto výrobkom.
 • je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a s nezakrytými vetracími otvormi
 • nebol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch alebo na kryte, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohoto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
 • nebol udržiavaný a čistený nevhodnými spôsobmi alebo čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
 • neboli kýmkol’vek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácia k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku voči zakúpenémuprevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený
 • je používaný s doporučenými, čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými pamäťovými médiami. Spoločnosť AP MEDIA, s.r.o., nenesie zodpovednosť za nesprávnu činnosť a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitých médii iných výrobcov ako i použitím poškodených, opotrebovaných a znečistených médií (vrátane znečistenia audio a video hláv, optických snímačov a ostatných častí), ako i médií, ktorých vlastnosti nezodpovedajú normám prijatým v Slovenskej republike alebo obsahujú inú štruktúru informácii alebo viac informácií, než normy pripúšťajú.
 • je používaný s doporučeným neopotrebovaným príslušenstvom a je mu príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebovaniu (napr. batérie), pravidelne vymieňané
 • nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemal odložený ochranný kryt, nemá odstránené alebo zmazané štítky, poškodené plomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi, pádom, teplom, tekutinou (i z batérií), zlomením alebo pretrhnutím káblu, konektoru, krytu alebo inej časti, vrátane poškodenia počas prepravy od okamžiku zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho
 • je používaný v súlade so zákonmi, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, a tiež na vstupy a výstupy výrobku sú privedené signály a pripojené výrobky zodpovedajúce týmto normám
 • je používaný spôsobom, zodpovedajúcim prevádzke v domácnosti, tj. mechanické časti, ktoré sa pri používaní opotrebovávajú sú v prevádzke do 500 prevádzkových hodín za rok (napr. snímacie hlavy, páskové a CD mechaniky alebo ich časti) a zobrazovacie časti sú v prevádzke do 2000 prevádzkových hodín za rok (napr. obrazovky, signalizačné či kontrolné panely, kontrolné žiarovky, displeje LCD, DLP čip(y), DLP farebný rotačný filter alebo ich časti).

ZA VADU VÝROBKU A ROZPOR S DOHODOU O VLASTNOSTIACH, ÚČELE A AKOSTI (§ 496 § 620-§ 621 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKU A § 429-§ 432 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA) SPOLOČNOSŤ AP MEDIA, S.R.O., NEPOVAŽUJE:

 • opotrebovanie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátorov, opotrebenie zobrazovacích častí, opotrebenie náušníkov pri slúchadlách, opotrebovanie prepojovacích káblov, atď.)
 • vadu spôsobenú iným ako obvyklým používaním výrobku
 • odchýlky konvergencií a geometrie do 1%, rušivé napätia v obvodoch video do odstupu 42 dB, rušivé napätia audio merané podl’a váhovej krivky A v prípade prístrojov strednej triedy do odstupu 52 dB, rušivé napätia audio merané podl’a váhovej krivky A v prípade pri strojov triedy High End do odstupu 60 dB, prechodové javy pri prepínaní alebo zmene stavu, odchýlky čistoty farieb za hraničných podmienok prevádzky (statické biele plochy), rušivé zvuky vzniknuté prevádzkou prístroja do úrovne 45dB